SAVEZ KOMUNISTA JUGOSLAVIJE U SRBIJI

TRADICIJA I BUDUCNOST          Vodeca snaga jugoslovenskog društva sa preko dva miliona clanova, Savez komunista Jugoslavije nije mogao da se suprotstavi kontrarevolucionarnim dogadajima s kraja 80-tih i pocetka 90-tih godina. Birokratizovana partijska i državna rukovotstva nisu bila sposobna, niti voljna da pronadu puteve za savladivanje ekonomskih i politickih teškoca i da odbrane revolucionarne tekovine i socijalisticki društveni poredak. Epilog svega su tragicni dogadaji: razbijanje SKJ, gradanski ratovi i razbijanje SFRJ koje još uvek traje, sve vece strano mešanje i prisustvo, a pod sloganom "nikad više na staro" restauriran je kapitalisticki poredak koji je narod zbacio pre više od pola veka. Novembra 1990. godine formiran je Savez komunista - pokret za Jugoslaviju kome su prišli mnogi komunisti koji su izgubili svoju partiju. U atmosferi nacionalistickog i antikomunistickog divljanja u novonastalim državama na tlu SFRJ u samom SK-PJ je pocla da deluje jaka struja koja je zagovarala novi pravac - tzv. "kapitalizam sa humanim likom" što je izazvalo veliko nezadovoljstvo kod komunista Titovog kova. Istovremeno je donet Zakon kojim se Armiji, Policiji i državnim organima zbog navodne depolitizacije zabranjuje partijsko delovanje. Dolazi do partijskog osipanja. Na inicijativu Beogradske partijske organizacije, 28. i 29. novembar 1993. godine u Beogradu je održan 15. Kongres obnove i kontinuiteta Saveza komunista Jugoslavije koji nije priznao razbijanje SFRJ i SKJ. Vec sledece 1994. godine, na 16. Kongresu SKJ održanom u Kotoru, donet je program SKJ. Ocenjeno je da "da ovaj program zajedno sa programom Saveza komunista Jugoslavije iz1958.godine cija osnovna nacela nisu ništa izgubila od svoje aktuelnosti, pbezbeduju neophodno teorijsko "rukovodstvo za akciju" u bliskoj buducmosti". Republicke organitacije pored naziva SKJ dobile su dodatak u i naziv republike (npr. SKJ u Srbiji, SKJ u Hrvatskoj, SKJ u Makedoniji itd.). Upravo zbog svog programa SKJ biva izložen mnogim pritiscima i napadima kako od strane nacionalistickih i gradanskih partija tako i od strane kvazi levih partija koje u svom nazivu imaju komunisticki ili socijalisticki predznak ali njihov odnos prema privatnoj svojini otkriva njihovo pravo usmerenje. Poseban doprinos antikomunistickoj histeriji dale su proinformbirovske revanšisticke komunisticke partije svojim antiistorijskim pristupom prikaza dogadaja iz prošlosti kojim se kazna istice kao zlocin a ne kao cin izdaje. U svojim programima ne priznaju ništa od zbivanja na jugoslovenskom prostoru posle 1948. godine. Podrivanje organizacije SKJ pocelo je aktiviranjem "krtica" koje su navodile Organizaciju da se bavi sama sobom. Nacionalisticko-SPS-ovska grupa koja je imala oslonac u najvišem rukovodstvu partije, radila je na ukidanju Republickog komiteta SKJ u Srbiji zbog njegove jugoslovenske orijentacije, velike aktivnosti i privrženosti programu SKJ. Zbog ovakvog delovanja najviše rukovodstvo CK SKJ snosi punu odgovornost pred radnickom klasom i komunistickim pokretom. Na Prvoj vanrednoj konferenciji 1998. godine doneta je odluka da SKJ u Srbiji nastavi rad kao samostalna organizacija. Poslednji pokušaj eliminacije da SKJ u Srbiji, odvijao se kroz formu ujedinjenja sa drugim partijama (uglavnom istim od kojih se vremenom odvojio) što je osujeceno na Drugoj vanrednoj konferenciji SKJ u Srbiji aprila 2008. godine. Šteta je ipak naneta. Cetiri opštinske organizacije su napustile SKJ u Srbiji radi pristupanja Kongresa ujedinjenja. Svoju snagu SKJ u Srbiji ispoljio je na Trecoj vanrednoj i izbornoj konferenciji održanoj 17. maja 2008. godine u Beogradu. Rad Konferencije je bio prvenstveno posvecen stanju u Organizaciji i njenim prioritetnim aktivnostima u narednom periodu. Konstatovano je da je Organizacija uspešno odolela najnovijim pokušajima njenog razbijanja i da je posle Druge vanredne konferencije izašla osnažena. Po svojoj programskoj orijentaciji i delovanju ona je jedini naslednik KPJ (KPS) i SKJ (SKS) u Srbiji. Usvojene su predložene mere za njenu još bolju idejnu i akcionu osposobljenost kao i vecu brojnost clanstva. Posebno pitanje je pitanje imovine Saveza Komunista Jugoslavije. Ona je u ovom periodu tranzicije kao i društvena svojina razgrabljena i privatizovana. Decenijama su generacije komunista sticale ovu imovinu iskljucivo placanjem clanarine i svojim prilozima. SKJ u Srbiji ima nameru da obnovi sudski postupak za povracaj imovine. Trenutno je Republicki komitet SKJ u Srbiji smešten u potkrovlju zgrade u ulici Obilicev venac 4/V u postoriji 7,5 m˛ koju je zakupio od "Poslovnog prostora" Opštine Stari grad. Napominjemo da se u ovoj zgradi pre i za vreme Drugog svetskog rata nalazilo policijsko antikomunisticko odeljenje i da je RK SKJ u Srbiji smešten u jednu od  nekadašnjih celija u kojima su ispitivani i muceni clanovi KPJ. Iako malobrojna, SKJ u Srbiji je organizacija hrabrih i ambicioznih komunista Titovog kova. Ima strategiju nastupa koju stalno razvija i prilagodava novim situacijama i svojim mogucnostima. U atmosferi stalnih pritisaka, kleveta i medijske izolovanosti nalazi nacina za ostvarenje svojih prioritetnih ciljeva i obavljanja stalnih aktivnosti. Za izlazak iz anonimnosti u mnogome je pomogao interni informator "Stvarnost" koji simpatizeri citaju i van granica Srbije. Veliki podstrek je Program SKJ koji danas nalazi svoju potvrdu u svim dogadajima na našim prostorima i koji je sasvim sigurno program buducnosti. Borba za reintegraciju Jugoslavije koja je jedini garant opstanka naših naroda i koja ce biti istorijski dogovor o udruživanju Jugoslovenskih naroda u novu Jugoslovensku zajednicu je trajan zadatak SKJ u Srbiji. Borba za obnovu samoupravnog socijalistickog društva i njegovog daljeg razvoja kao vida neposredne demokratije i velikog civilizacijskog dostignuca (na zapadu se sve više nagoveštavaju oblici participativne demokratije) deo je stalnih aktivnosti. Toliko napadana Politika Nesvrstanosti potrebna je danas kao i u prošlosti. Blokova i interesnih svera je bilo i bice. Prioritetni zadaci su svakako rad na pospešivanju sindikalne borbe, povezivanju radnicke klase i njenu pripremu za preuzimanje vlasti. Odbrana svega što je izloženo kleveti i laži, pre svega velicanstvene NOB Jugoslovenskih naroda od 1941.-1945., kao i socijalistickog posleratnog razvoja koji je omogucio pola veka mira i blagostanja. Borba se vodi u saradnji sa društvima. Udruženjima i pokretima istih ciljeva - ODBRANA ISTINE. Najzaslužniji za opstanak Organizacije Saveza Komunista Jugoslavije u Srbiji su clanovi starije generacije. Na redu je srednja generacija koja ce sacuvati stare a privuci mlade clanove. Podstrek i ohrabrenje su pojave komunistickih udruženja i pokreta mladih ljudi sa kojima SKJ u Srbiji uspostavlja saradnju. Buducnost obecava.

Beograd, avgust 2008.godine                                                                                     
                                                                                                                      Milorad Jovanovic
                                                                                                                      sekretar republickog komiteta